PRAVIDLA PRO ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Pro společnost G.Benedikt Karlovy Vary s.r.o. („Společnost”) je důležitý vysoký standard ochrany soukromí Vámi poskytnutých osobních údajů. Chceme, abyste si mohli být naprosto jisti, že s Vašimi osobními údaji nakládáme s řádnou péčí a v souladu s našimi povinnostmi vyplývajícími z platných právních předpisů týkajících se ochrany soukromí, zejména nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů („Nařízení”), a chráníme je v maximální možné míře, která odpovídá technické úrovni dostupných prostředků. Tato pravidla ochrany osobních údajů („Pravidla pro zpracování osobních údajů") Vám poskytují transparentní informace o způsobu, jak získáváme a zpracováváme Vaše osobní údaje při využívání naších produktů a služeb.

SPRÁVCE ÚDAJŮ

Správcem údajů je:
G.Benedikt Karlovy Vary s.r.o., IČO: 49711989, se sídlem 1. máje 30/32, Dvory, 360 06 Karlovy Vary

Pověřenec pro ochranu osobních údajů nebyl Společností jmenován.

PRÁVNÍ ZÁKLAD, KATEGORIE A ÚČELY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost se zabývá výrobou a prodejem porcelánových výrobků, a v souvislosti s její podnikatelskou činností zpracovává osobní údaje, které zpracovává manuálně i automatizovaně. Společnost zpracovává příslušné osobní údaje z důvodu dodržení smluvních povinností či zákonných požadavků, zejména zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákon č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích a další obecně závazné právní předpisy

Tato Pravidla pro zpracování osobních údajů se vztahují na data shromážděná online i offline, včetně osobních údajů, které můžeme získat prostřednictvím různých kanálů, jako jsou webové stránky, sociální média, styk se zákazníky a veřejností, aj. Společnost shromažďuje a zpracovává veškeré informace, které poskytujete prostřednictvím internetových stránek nebo jiných prostředků.

Kategorie zpracovávaných osobních údajů:
Jméno, příjmení, adresa pobytu, adresa zaměstnavatele, e-mailové adresy, telefonní číslo

Společnost zpracovává Vaše osobní údaje pro některý z níže uvedených účelů (účel se může lišit v závislosti na jednotlivých případech):

Předmětem ochrany osobních údajů nejsou webové stránky nebo aplikace přístupné prostřednictvím internetových stránek třetích osob.

PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ/ PŘEDÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost neposkytuje Vaše osobní údaje třetím stranám, ledaže o to bude oprávněně požádána na základě platného právního předpisu soudním, správním či jiným oprávněným subjektem.

BEZPEČNOST SHROMÁŽDĚNÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost chrání Vaše osobních údajů pomocí zabezpečovacích technologií a udržuje vhodná technická a organizační opatření, aby zabránil nevhodnému nebo náhodnému prozrazení, použití, přístupu, ztrátě, změně nebo poškození Vašich osobních údajů.

Společnost používá zabezpečené datové systémy splňující maximální průmyslové standardy. Pouze společnost nebo jeho zaměstnanci či jeho subdodavatelé jsou oprávněni získat přístup k osobním údajům a to vždy pouze z důvodu jedním z výše uvedených účelů k provedení určitého úkolu. Navíc všechny subjekty ať už společnost její zaměstnanci i její subdodavatelé jsou vázáni závazkem mlčenlivosti.

DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost bude zpracovávat Vaše osobní údaje pouze tak dlouho, jak bude potřebné ke splnění účelu, pro který byly shromážděny, tedy v rozsahu nutném pro naplnění těchto činností a po dobu nutnou k jejich dosažení nebo po dobu přímo stanovenou právními předpisy. Poté jsou osobní údaje vymazány či anonymizovány.

U zákazníků Společnosti je Společnost oprávněna, v případě, že mají splněny veškeré své závazky vůči ní, zpracovávat v zákaznické databázi jejich základní osobní, identifikační, kontaktní údaje, údaje o poskytnutých službách a údaje z jejich komunikace se Společností po dobu 5 let ode dne ukončení poslední smlouvy se Společnosti.

V případě, že jste udělili Společnosti výslovný souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů za účelem zařazení do databáze odběratelů newsletteru a dále za reklamními a marketingovými účely, tj. zejména nabízení výrobků a služeb Společnosti, uchovává Společnost osobní údaje po dobu 10 let.

POUČENÍ O PRÁVECH

Při zpracování Vašich osobních údajů společností Twisto máte následující práva týkající se ochrany Vašich osobních údajů:

Tato Pravidla pro zpracování osobních údajů jsme oprávněni v budoucnu upravovat či aktualizovat. Pokud provedeme změny, zjistíte to mimo jiné tak, že bude aktualizováno níže uvedené datum poslední aktualizace uvedené v závěru těchto Pravidel pro zpracování osobních údajů. Pokud provedeme změny, které by mohly mít významný dopad na Vaše soukromí, upozorníme Vás na to také jiným vhodným způsobem (např. e-mailem nebo upozorněním umístěným v prostředí našich služeb). Doporučujeme, abyste informace o zpracování osobních údajů četli pravidelně, a byli tak informováni o tom, jak zpracováváme Vaše osobní údaje a jak můžete chránit své soukromí.

V případě dotazů či výkonu Vašich práv, se na nás obraťte prostřednictvím e-mailu vaclav.kolinek@gbkv.cz

Poslední aktualizace: 25.5.2018